B awimy się i uczymy poprzez sport

I ndywidualizacja procesu edukacji w akademii dla każdego uczestnika

N ieustępliwość w dążeniu do celu

C ierpliwość towarzyszy nam w poczynaniach boiskowych i życiowych

Z adziorność nigdy nas nie opuszcza

A mbicja od pierwszej do ostatniej minuty MECZU i TRENINGU

R adość z gry w piłkę - w każdej chwili przebywania na boisku

O dwaga w życiu i na boisku

W iara w siebie – zawsze mocna

A aktywni do samego końca